GOK - Gelijke Onderwijskansen

GOK: Gelijk rechten en kansen voor iedereen

Het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) zag het levenslicht in september 2002. Dit geïntegreerd ondersteuningaanbod wil alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Dit decreet wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

Visie Middenschool Ninove voor GOK5

Het zich bewust zijn van de risicofactoren die de leerwinst van leerlingen kansarmer maken, moet er toe leiden dat het hele schoolgebeuren streeft naar integrale en geïntegreerde zorg voor ALLE leerlingen in een zo "leerkrachtig" mogelijke leeromgeving.
Rekening houdend met de eigen geaardheid en de individuele eigenschappen van elk kind geven wij een behandeling, benadering en begeleiding op maat met als streefdoel dat ALLE leerlingen dezelfde onderwijskansen zouden krijgen.

Eigen inbreng, samenwerken leren, begeleide zelfstandigheid, breed evalueren en reflectie moeten de leerling toelaten om tot maximale ontplooiing te komen.
Dit kan alleen door een intense samenwerking, een ononderbroken communicatie en voortdurend overleg met het ganse schoolteam.

Hoe wordt de financiering berekend?

Scholen krijgen extra financiering op basis van het percentage leerlingen:

Om de nodige bovenstaande gegevens te verzamelen wordt u bij het begin van elk schooljaar gevraagd een formulier in te vullen. En krijgt u ook de mogelijkheid om een schooltoelage aan te vragen. Wij vragen dan ook dat de ouders dit zo snel mogelijk en nauwgezet te doen.

Concreet

GOK- team 2018/2021