Gelijke Onderwijs Kansen

GOK: Gelijke rechten en kansen voor iedereen

In de scholen wordt sinds een aantal jaren gewerkt rond gelijke kansen:

 • in 2002 werd gestart met de eerste GOK-cyclus
 • in 2005 met de tweede GOK-cyclus
 • in 2008 met de derde GOK-cyclus
 • in 2011 met de vierde GOK-cyclus
 • in 2014 met de vijfde GOK-cyclus
 • in 2018 met de zesde GOK-cyclus

Dit geïntegreerd ondersteuningaanbod wil alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Dit decreet wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

Visie Middenschool Ninove voor GOK6

Het zich bewust zijn van de risicofactoren die de leerwinst van leerlingen kansarmer maken, moet er toe leiden dat het hele schoolgebeuren streeft naar integrale en geïntegreerde zorg voor ALLE leerlingen in een zo “leerkrachtig” mogelijke leeromgeving.
Rekening houdend met de eigen geaardheid en de individuele eigenschappen van elk kind geven wij een behandeling, benadering en begeleiding op maat met als streefdoel dat ALLE leerlingen dezelfde onderwijskansen zouden krijgen.

Eigen inbreng, samenwerken leren, begeleide zelfstandigheid, breed evalueren en reflectie moeten de leerling toelaten om tot maximale ontplooiing te komen.
Dit kan alleen door een intense samenwerking, een ononderbroken communicatie en voortdurend overleg met het ganse schoolteam.

Hoe wordt de financiering berekend?

Scholen krijgen extra financiering op basis van het percentage leerlingen:

die tijdelijk of permanent buiten het eigen gezin verblijven;
met moeders zonder diploma/ getuigschrift secundair onderwijs
waarvan het gezin één of meerdere schooltoelagen ontvangt;
die thuis met niemand of in gezin met 3 gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximaal één gezinslid Nederlands praten;
waarvan de ouders behoren tot de trekkende bevolking.
Om de nodige bovenstaande gegevens te verzamelen wordt u bij het begin van elk schooljaar gevraagd een formulier in te vullen. En krijgt u ook de mogelijkheid om een schooltoelage aan te vragen. Wij vragen dan ook dat de ouders dit zo snel mogelijk en nauwgezet te doen.

Concreet

 • In de scholen werd sinds 2002 gestart met de 1-ste GOK-cyclus, in 2005 met de 2-de GOK-cyclus, in 2008 met de 3-de GOK-cyclus, in 2011 met de 4-de GOK-cyclus, in 2014 met de 5-de GOK-cyclus en in 2018 met de 6-de GOK-cyclus.
 • Er werd een GOK team opgericht dat samen met de directeur en de pedagogisch adviseur jaar na jaar inspanningen doet om alle leerlingen gelijke kansen te bieden op gebied van onderwijs.
 • Er wordt gewerkt rond door de overheid afgebakende thema’s.
  Via grondige analyse wordt voor elke cyclus bepaald aan welke thema’s de school gaat werken. Voor de middenschool Ninove werd besloten om tijdens de 6de GOK-cyclus te werken aan:

  • Preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden;
  • Socio-emotionele ontwikkeling;
  • Diversiteit werd geïntegreerd in de 2 vorige thema’s;
  • Taalvaardigheidsonderwijs;
  • Doorstroming en oriëntering;
  • Leerlingen- en ouderparticipatie.
 • Ook de mening van de ouders is voor ons van belang daarom
  wordt je geregeld gevraagd om mee te werken aan enquêtes:

  • Enquête i.v.m. de keuze van de GOK thema’s bij het begin van een nieuwe cyclus;
  • Enquête i.v.m. uw bevindingen van de onthaaldagen in het 1-ste jaar;
  • Enquête i.v.m. de Gok- acties in het 2-de jaar van elke cyclus;
  • Enquête i.v.m. uw bevindingen over de middenschool op het einde van het 2-de jaar.
 • Een greep uit onze talrijke GOK- acties:
  • Begintoetsen Nederlands;
  • Onthaaldagen + workshop pesten + bespreken schoolafspraken;
  • Remediëringslessen;
  • Schoolbib + werking bakken met strips;
  • Afspraken per vak en per stroom in cursus lln.;
  • Groepswerk;
  • GWP;
  • Lessen “Leren Leren”;
  • Gebruik smartschool;
  • Oudercontacten en doorstroming informatie;
  • Enquêtes: welbevinden – GWP – onthaalweek;
  • Blaadje studiekeuze en welbevinden middenschool einde eerste graad;
  • Uiteenzetting studiekeuze door CLB + invullen onderwijskiezer;
  • Pestbeleid (regelmatig activiteiten).

GOK- team 2018/2021

 • Callebaut Nathalie;
 • De Cnijf Anneleen;
 • Lafourt Anja;
 • Pieters Pascal;
 • Verscheure Nicolas.