Leerlingenraad

Wat is “de leerlingenraad”?

Via de leerlingenraad kunnen leerlingen nieuwe ideeën, vragen en problemen in verband met de school duidelijk maken. Leerlingen hebben dus recht op inspraak.
De leerlingenraad is dus het aangewezen middel om kenbaar te maken wat niet of wel goed gaat op school.

De taken van de leerlingenraad zijn

  • voorstellen van nieuwe activiteiten op school;
  • meewerken aan nieuwe activiteiten en acties;
  • problemen en noden kenbaar maken;
  • samenwerken met andere organisaties op onze school,vb.de milieuraad.

Wie komt naar de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten de klassenvertegenwoordigers.
In oktober starten ze in de lessen Nederlands met het voeren van hun verkiezingscampagne.
In iedere klas van het eerste en tweede jaar worden dan de vertegenwoordigers op democratische wijze door hun klasgenoten verkozen. In een aantal klassen wordt ook een plaatsvervanger aangeduid.
Ieder jaar wordt ook een voorzitter (een vertegenwoordiger van het tweede jaar) en een ondervoorzitter (een leerling van het eerste jaar) gekozen. De voorzitter zit iedere vergadering voor. Hij verzamelt ook de agendapunten voor iedere vergadering en dient ze in bij mevrouw Arijs of mevrouw Van Lier.
Samen met de directie leiden mevrouw Arijs en mevrouw Van Lier de leerlingenraad.

Wanneer vergadert de leerlingenraad?

Alle vergaderingen worden via de leerkrachten Nederlands en een mededeling op het prikbord bekend gemaakt.
We vergaderen telkens de vrijdag tijdens de middagpauze.
Meestal is er maandelijks een vergadering voorzien.
Dit is echter afhankelijk van de voorstellen, acties en noden.

Hoe dien je voorstellen in?

Nieuwe voorstellen of ideeën dienen de leerlingen schriftelijk in bij de klassenvertegenwoordiger.
De klassenvertegenwoordiger bezorgt ze via Smartschool aan de voorzitter.

Wie zijn de vertegenwoordigers?

  • voorzitter:  De Vleeschouwer Amy (2A01)
  • ondervoorzitter : Mizaty Rania (2A03)