Onze troeven

Kennismakingsproject

Om de nieuwe leerlingen vertrouwd te maken met de nieuwe school en -omgeving starten wij het schooljaar met een kennismakingsproject.
Op het programma: kennismaking, schoolafspraken, zoektocht op school, verkeerseducatie, workshop rond pesten, studiewijzer maken,… .

Studiebegeleiding

Voor heel wat leerlingen vormt huiswerk geen probleem. Ze komen thuis en maken hun taken en leren hun lessen zonder dat er iemand een opmerking over hoeft te maken.
Bij andere leerlingen verloopt het niet zo vlot: ze hebben een minder goede leerhouding of weten niet precies hoe ze een taak of les moeten aanpakken.
Na overleg van de klassenraad, worden leerlingen die nood hebben aan studiebegeleiding aangeduid. De leerlingen krijgen de kans wekelijks één begeleidingsles te volgen waarbij de leerlingenbegeleiding hen wegwijs maakt in het plannen, aanpakken en juist afwerken van taken en lessen.

De begeleidingsles gaat door tijdens de middagpauze of tijdens een 8ste lesuur. Bij het einde van de periode zal een evaluatie gebeuren, de ouders ontvangen een verslag met een aantal aandachtspunten waarmee ze thuis rekening kunnen houden.

Een studiebegeleiding is een hulp die de school aanbiedt, geen sanctie. Het is de bedoeling bij de leerlingen een proces op gang te brengen dat er toe leidt planmatig en zelfstandig de huistaken te verwerken.

Lessenreeks ‘leren leren’

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de meeste leerlingen in het secundair onderwijs moeite hebben met het hanteren van een juiste studiemethode: het ontbreken van een planning, het regelmatig en doelgericht herhalen van de leerstof, de juiste verbanden leren leggen, …
Onze school wil hieraan tegemoet komen.
Een jaarlijkse traditie voor alle leerlingen van het eerste jaar in de maand september:

Een voordracht betreffende “Verstandig Leren”
Een reeks lessen aansluitend bij die voordracht met bijhorend werkboekje, door onze leerkrachten ontworpen.
Deze lessenreeks ‘leren leren’ wordt gratis aangeboden en wordt gepland binnen de normale lesuren.

Groene school

Gelegen in het midden van de stad is onze middenschool omringd door heel wat groene ruimten. Om de school netjes te houden is een degelijk beleid nodig. De milieuraad zorgt voor een degelijke opvolging en vergadert op regelmatige tijdstippen: afvalselectie, selectief ophalen van papier, verzamelen van gebruikte batterijen en inktpatronen, promoten van de brooddoos,…

Inhaal- en remediëringslessen voor alle vakken

Leerlingen die afwezig zijn door ziekte of die moeilijkheden ondervinden voor een bepaald vak kunnen op eigen vraag of op vraag van de ouders gebruik maken van de inhaallessen of remediëringslessen.  Inhaal- en remediëringslessen zullen een deel opgevangen worden tijdens de STER-uren.  Tijdens het STER-uur ‘begrijpend lezen’  wordt er niet alleen ingezet op Nederlands maar ook op andere vakken zoals geschiedenis, vraagstukken wiskunde, wetenschappelijke teksten,…

Leerlingenbegeleiding

Onze leerlingen worden door alle leerkrachten en de leerlingenbegeleider nauwgezet gevolgd. Bij specifieke problemen kunnen de leerlingen meteen rekenen op een zorgzame leerlingenbegeleiding waarbij men steeds de beste oplossing probeert na te streven.  Wekelijks wordt er een multidisciplinair overleg gepland tussen het directieteam, team OV4 en het CLB.

Inclusief Onderwijs (OV4)

Onze leerlingen groeien:

  • in een gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare leeromgeving
  • in een vertrouwde en veilige leeromgeving
  • in een leeromgeving met aangepaste instructie en aanpak

Via deze leeromgeving groeien onze leerlingen stapsgewijs naar inclusie.

Geïntegreerde Werkperiode (GWP)

Elk schooljaar gaan onze leerlingen op GWP. Geen plezierreisje, maar een uitdaging om het leren eens anders aan te pakken. Tijdens deze dagen richten wij ons vooral op het leren samen werken en samen leven.

Bibliotheek

Om het lezen bij onze leerlingen te stimuleren, beschikt onze middenschool over een uitgebreide bibliotheek met een waaier van jeugdboeken. Deze zijn gratis ter beschikking voor al onze leerlingen.

Smartschool

De school maakt gebruik van het elektronisch leerplatform Smartschool. Dit leerplatform kan gebruikt worden om informatie uit te wisselen tussen leerlingen en leerkrachten (digitale agenda, berichten, nuttige documenten, taken, oefeningen, modeloplossingen, resultaten van toetsen…). Bovendien is Smartschool het ideale middel voor communicatie tussen ouders en leerkrachten. Ouders en leerlingen ontvangen bij het begin van het schooljaar een eigen login voor Smartschool.

Vlot bereikbaar met openbaar vervoer

Onze Middenschool is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer: het treinstation en de stopplaats van de lijnbussen liggen op een afstand van slechts 150 meter.